Për ne

Historiku i qendrës kulturore shqiptare "Migjeni" Borås
Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni
Numri organizativ: 8024361639
Selia: Borås-Suedi
Kontakt: dituria@live.se

Qendra kulturore shqiptare ”Migjeni” në Borås, u themelua më 10 mars 2007, me inisiativë dhe kërkesë të vetë bashkatdhetarëve. Qëllim primar ishte ruajtja e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar të bashkatdhetarëve tanë me banim në Borås me rethinë. Që nga fillimi i punës, Qendra kulturore shqiptare ”Migjeni” kishte vep­rimtari kulturore, informative, sportive dhe humanitare. Nga themelimi e deri më sot në organizim të QKSh ”Migjeni” u bë shënimi dhe manifestimi i të gjitha datave historike, u organizuan mbrëmje sho­qërore.

Duhet theksuar se në tërë këtë veprimtari rol të veçantë pati grupi themelues i cili ishte edhe bartës krye­sor i jetës kulturore. Këtu duhet theksuar edhe aktivitetin dhe kontributin e madh të nxënësve shqiptarë.

Detyrë primare për fillim, Shoqata kishte tubimin e bashkatdhetarëve, kontaktet me ta, shqyrtimin e mundësive për një organizim më të mirë, shtimin e bashkëpunimit me shoqatat tjera shqiptare si në Suedi, ashtu edhe jashtë saj. Por, mbi të gjitha, detyrë e të gjitha detyrave, para Shoqatës u shtrua çështja e ruajtjes se gjuhës, kulturës, traditëss dhe identitetit kombëtar te shqiptarët me banim në Borås, e sidomos kjo çështje madhore, kishte të bënte me gjeneratat e reja dhe fëmijët që kishin lindur në Suedi.

Për, këtë qëllim Qendra kulturore shqiptare ”Migjeni” prej themelimit e deri më sot ka organizuar takime të shumta kulturore, manifestime të ndryshme, në përkujtim të ngjarjeve më të rëndësishme të historisë sonë të begatshme si p.sh. për Ditën e flamurit, përkatësisht 28 Nëntorin (Ditën e pavarësisë së Shqipërisë), Shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe manifestime të tjera kultu­rore.

Fillimi ishte i vështirë, por me entuziazmin dhe angazhimin të pashoq të aktivistëve të QKSh u arrit një kontinuitet i jetës kulturore dhe shoqërore të shqiptarëve në Borås me rrethinë.

Aalbansk kulturcenter "Migjeni" Borås
Organisations numer: 8 024 361 639
Sättet: Borås-Sverige
Kontakt: dituria@live.se

Albansk Kulturcenter "Migjeni" i Borås grundades den 10 mars 2007 med initiativet och begäran av albanska landsmän. Syftet med detta var att bevara språket, kulturen och den nationella identiteten hos våra landsmän som bor i Borås med omnöjden. Sedan i början av arbetet, den Albanska Kulturcenter "Migjeni" hade att göra med kultur, information, sport och humanitär arbettet.

Från starten fram till idag, som anordnades av AKC "Migjeni" blev märkning och firandet av alla historiska datum organiserades olika manifestation.
Det bör noteras att all denna verksamhet var en del av en särskild grupp som också var grundaren och bärare av kulturlivet. Vi bör nämna aktivitet och stora bidrag som AKC fick från albanska elever och ungdomar. Den primära uppgiften föreningen hade i början, att samla landsmän, skaffa kontakter med dem, för att undersöka möjligheterna för en bättre organisation, öka samarbetet med andra albanska föreningar i Sverige, men även utomlands. Men framför allt, en plikt för alla uppgifter innan föreningen var behovet av att bevara språket, kulturen, sedvänja och nationella identitet hos albaner som bor i Borås, särskilt dem viktiga frågor hade att göra med de yngre generationer och barn som är födda i Sverige. För detta ändamål Albansk Kulturcenter "Migjeni" från början till nu har organiserat många kulturella möten, olika evenemang till minne av de viktigaste händelserna i vår historia sådan salighet Albanska dag flaggan, den 28 november (Albanien självständighetsdag), utropandet av Kosovos självständighet och
andra kulturella manifestationer.

Början var svår, men med entusiasm och engagemang av  AKC Migjeni aktivister oöverträffad nått en kontinuitet av kulturella och sociala livet för albaner i Borås med omgivningar.