Dituria

  • Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Home
Debattartiklar


Fehmi Xh.Kryeziu: VLERËSIMI PËR NXËNIE-BAZË E TRANSFORMIMIT TË SHKOLLËS

Fehmi Xh.Kryeziu

VLERËSIMI PËR NXËNIE-BAZË E TRANSFORMIMIT TË SHKOLLËS

Ndryshimet e mëdha qe po ndodhin ne këtë epokë kanë bërë që mësuest te vihën para detyrave te reja dhe sfiduese ne klasë.Dita dites po perballën me mënyra te ndryshme të të mësuarit për ti pershtatur ato sa më mirë nevojave të nxënësve.Te gjitha keto ndryshime ekonomike , politike, sociale qe kanë marrë hov keto vitet e fundit e posaqerisht zhvillimi marramendës teknologjik kanë bërë qe qdo segment qe lidhet me shkollen dhe arsimin te kalojn permes një rishikimi dhe ryshqyrtimi , duke perfshirë ketu edhe vlerësimin e nxënësve si një proces kyq i mësimdhënies dhe mësimnxënies.’’Vlerësimi dhe mësimdhënia janë dy anë te se njëjtes monedhë’’(national research centre)qe do të thot se nxënësi duhet ti nënshtrohet vlerësimit , për te parë nese ka përvetsuar mësimin qe i është dhënë .Vlerësimi ose thënë më mirë vlerësimi efektiv është një process Ii vazhdueshem , pra , ai nuk perfundon pas një ore mësimi , njësie mësimore apo një kapitulli.Vlerësimi nenkupton një sërë metodash e startegjishë te cilat vihen ne funksion të matjes se arritshmëris se një nxënësi apo një grupi syresh.Atehere , vlerësimin duhet kuptuar si një proces te mbledhjes,zgjedhjes ,perpilimit, interpretimit, analizimit dhe përdorimit te informacioneve me te vetmin qellim:përmisimin e mesimdhenies dhe zhvillimit te nxenesve .Edukatorja e shquar amerikane Ana Tomlinson e kosinderon vlerësimin si mjet të të kuptuarit të së sotmes per modifikim të të mësuarit të së nësermës.Mësimdhënien duhet ta percjell një vlerësim i shendoshë,dhë lirishtë mund të thuhet se baza e transformimit shkollor dhe arsimit në pergjithësi është futja e vlerësimit e veqanarishtë e vlerësimit për nxënie ne kurrikula dhe aplikimi i tij ne praktikat shkollore.Mësuesit e sukseshmëm duke e ditur se të gjithë nxënësit nuk mësojn njësoj ,pra ndryshojn në aspektin e mësimnxënies, perdorin lloje te ndryshme te vlerësimit për shumë qëllime.Ka lloje te ndryshme te vlerësimeve ,por të gjitha vlerësimiet mund te klasifikohen në: vlerësim për nxënie (vlerësimi formative)ose vlerësimi nxënies (vlerësimi sumativ)mvarësisht se ku ndodh vlerësimi dhe cili ështeë qëllimi i tij.Ndonse te dyja keto vlerësime e kanë rëndësin e vet dhe ndryshimin mes njeri tjetrit , ekziston një mendim I përgjithshem i eksperteve të vlerësimit se vlerësimi për nxënie është më Ii rendsishëm se ai I nxënies.

Atëhere qfarë është vlerësimi për nxënie dhe cili ështeë qëllimi I tij?

Vlerësimi për nxënie është i perditshëm në punën e një mësuesi ,prandaj mësuesi duhet kujdeshëm,qëllimshëm dhe sistematikisht ta nderfus atë në planet e tij mësmore.Te mësosh nxënësit pa vlerësimin formative është njësoj si të japësh mësim ne errësire.Andaj me të drejtë thuhet se edukatorët të cilët japin mësim pa aplikuar vlerësimin për nxënie është sikur tu mësosh nxënësve lundrimin teksa anija e tyre po përmbytet.Mësimdhenia është process i ndërlidhur me nxënësit , andaj ky process i qëllimshëm i bën te dyja palet te angazhohen dhe të punojnë se bashku duke u përqendruar në qëllimet e të nxënit dhe realizimin e tyre .Dhe pikërisht ,qëllimi I vlerësimit për nxënie konsiston në reflektimin e nxënësve mbi mësimnxënien e tyre ,sepse nxënëisit janë monitoruesit dhe vlerësuesit me të mirë te vetes se tyre.Nxënënsit gjatë procesit formativ duhet te jenë te lidhur me procesin mësimor,te jenë te lirë te parashtrojnë pyëtje,pa u brengosur fare për notat.E poashtu edhe mësuesi duhet ta ketë të qartë se vlerësimi i nxëniës nuk nënkupton vënien e notes .Ka raste kur mësuesi ndëshkon nxënënsit e tij me notë te ulët gjat vlerësimit per nxënie ,për shkak te ndonjë veprimi të pamatur ose të ndonjë qasti emocional të nxënësit,e kjo është krëjtesisht e papranueshme.Mësimdhënësit duhet ta kuptojn se vlerësimi për nxënie është një interaksion ,një bashkveprim i mësuesit dhe nxënësit i zhvilluar me pyetje dhe pergjigje te ndërsjellta,dhe mësuesit duhet ta kuptojn se koha qe shpenzojn ata gjat vlerësimit për nxënie nuk ua merr atyre kohën për mësimdhënie.Mbi bazen e këtyre pyetjeve dhe përgjigjeve te cilat prodhojn informacione ,mësuesi dhe nxënësit krijojnë dhe pershtasin strategjitë e tyre te mësimdhënies , përkatësisht të mësimnxënies.Sipas ekspertes amerikane per vlerësim Shepard dhe kolegeve te saj elemenetet esenciale te vlerësimit formative indentifikohen duke u parashtruar tri pyetjeve:a)ku dëshirojm te arrijm ?b)Ku jemi tani?c)Si do te arrijm atje ?.Poashtu , vlerësimi për nxënie është krahasuar me mbarvajtjen e sukseshme te trafikut rrugor ,pra procesi formative do te shërbej si pika kontrolli të vëna ne rrugë e nëpër te cilat do te kalojë nxënësi per te parë nësë e ka mësuar apo jo përmbajtjën e njësisë mësimore.Kështu mësuesi futet në një farë mënyre brenda trurit të nxënësit për te parë se qfarë po ndodhë te ai për ta pasur më të qartë se qfareë ndryshimësh ose modifikimesh duhet të bëjë mësuesi për të pasur një arritje sa më maksimale te nxënësve te tij.Sipas edukatorit dhe ekspertit te vlerësimit Eric Stiggings ‘’Nxënësit mund të godasin në shënjë qdo cak i cili qëndron i palevizshëm para tyre’’andaj është detyrë e mësuësit që të qartësoj këtë cak duke e ditur saktësishtë se qfarë kuptojn , dijnë dhe mund të bëjnë nxënësit e tij.Duke e ditur se karaketeristikë kyqe e vlerësimit për nxënie është marrja e informacioneve nga nxënënsit , me qëllim pershtatjes se mësimdhënies nevojave te tyre, atëhere mënyra më e mirë për të marrur këtë informacion është nxitja e nxënënsve në debatet mes tyre ku ata do të shprehin lirshëm idetë dhe mendimet e tyre.Mësuesi duhet të parashtrojë pyetje të cilat janë të menduara mirë e mirë , sepse vetëm keto pyetje do të zgjojnë intërsimin e nxënënsit për të dhënë ide të rëndsishme .Thënë ndryshe , vlerësimi për nxënie e vë në qëndër nxënënsin në mënyrë qe ai të mësojë dhe të jetë sa më i përgatitur në vlerësimin e nxënies.

Përfundimishtë , mund të thuhet se mësuesit duhet në mënyrë te qëllimshme ,te sukseshme dhe sistematike të perdorin vlerësimin për nxënie në qdo orë të tyre mësmore ,e nësë kjo ndodhë atëhere shkollat tona do të përjetojnë një transformim të thëllë i cili do të rezultojë në një arritshmëri të jashtëzakonshme të nxënësve tanë dhë kështu të jenë në trend me bashkëmoshatarët e tyre ne rajon.

Fehmi Xh.Kryeziu

Profesor I gjuhes dhe letersis angleze

Ne shkollen e mesme te ulet ‘’Beqir Gashi’’Mleqan(RRezor)Malisheve

 

Nga Ilir Hysenaj :Hapësira e gruas në shtypin shqiptar

Hapësira e gruas në shtypin shqiptar

 


Nga Ilir Hysenaj

Analist i komunikimit

Aktivitetet, mendimet apo ngjarjet që kanë të bëjnë me gruan shqiptare në shtypin e shkruar kërkojnë një vëmendje të vecantë. Me këtë rast u vlerësua të kryhet një analizë që nuk do të merret vetëm me anën sasiore të artikujve të shkruar në shtypin e shkruar, por edhe me mënyrën se si shkruhen këto artikuj dhe rastet kur ato shkruhen. Analiza ka marrë për bazë tetë nga gazetat kryesore të vendit, në data të rastësishme dhe pa ndonjë lidhje me njera tjetrën. Gazetat e analizuara janë Panorama, Shqip, Gazeta Shqiptare, Shqiptarja.com, Shekulli, Tema, Mapo dhe Dita. Për secilën nga këto gazeta janë marrë në analizë dy numra të tyre në mënyrë të rastësishme gjatë viteve 2013 dhe 2014.

Pasqyrimi i gruas në faqet e para të shtypit shqiptar

Në këtë rast nga 16 gazetat e marra në analizë është marrë në konsideratë vetëm faqja e parë e tyre e cila supozohet të ketë edhe temat më kryesore të ditës. Nga analiza u vu re se këto faqe mbulohen në çdo rast nga figura e burrit duke i lënë shumë pak hapësirë asaj të gruas. Në të shumtën e rasteve hapësirën më të madhe e zë një thënie e ditës së kaluar prej një folësi të gjinisë mashkullore në ditën paraardhëse si p.sh:

Qosja: PD po kthehet në një parti reaksionare”(Gazeta Dita, 18 shkurt 2014)

Flet Prel Pjetrushi: Nuk e plagosa unë djalin e Tafilit (Gazeta Shqiptare,7 janar 2014)

Arben Malaj: Rama, i saktë dhe i qartë(Gazeta Dita, 26 janar 2014)

Flet i arratisuri,dëshmia e Kupës:Jam një nga “babagjyshët”(Panorama,27 janar 2014)

Në 150 artikuj të analizuar në faqet e para të këtyre gazetave vetëm shtatë prej tyre flisnin për gruan apo kishin fokus kryesor veprimet dhe aktivitetin e saj. Pra, këtu shihet qartë një vlerësim më i madh i fjalëve dhe fjalive të thëna prej burrave sesa atyre të thëna prej grave. Në çdo numër gazete të studjuar u gjet përherë të paktën një shprehje e thënë prej një burri në faqen e parë dhe asnjëherë një shprehje e thënë prej një gruaje.

Diçka tjetër që u vu re ishte se ndërsa artikujt që kishin të bënin me gjininë mashkullore në shumicën e rsteve kishin lidhje me aktualitetin dhe atë çfarë ndodhte në vend ditën që ishte botuar gazeta, artikujt e gjinisë tjetër nuk flisnin asnjëherë për këtë aktualitet përveçse në rastet kur një grua bëhej pjesë e aktualitetit prej vetë burrave.

Abuzimet me drejtimin e ILDKP-së, Kuvendi merr në pyetje Zana Xhukën(Gazeta Shekulli,18 shkurt,2014)

Artikujtë e tjerë që flisnin për gruan në faqet e para të gazetave ose përfshinin një historie të një gruaje ndryshe, e cila kishte arritur diçka në jetën e saj ose hynin tek artikujt argëtues që shkruhen për të shlodhur lexuesin. Më poshtë po paraqes këto raste të ndara në këto dy kategori, pra nga njëra anë një histori ndryshe e një gruaje dhe nga ana tjetër artikujt argëtues me qëllim shlodhës.

Artikujt në faqe të parë që nxjerrin në pah një histori ndryshe nga një grua

Marsela Dedndrea-Atlete: Talenti për sportin u kthye në zhgënjim(Gazeta Shekulli,18 shkurt 2014)

1Lisiana Demiraj: Të mbulosh vetëm flokët, apo fytyrën(Gazeta Shekulli,13 janar 2014)

1Në këtë rast flitet për historinë e një gruaje muslimane dhe se si e përdor ajo mbulesën tradicionale të grave muslimane

Dossier i vitit: Si e spiunuan dhe si e vranë Ramize Gjebrenë(Shqiptarja,com, 30 dhjetor 2013)

Artikuj argëtues që kanë në fokusin e tyre gruan

Balerina e “Belly Dance”: Ja si i dëfrej meshkujt, fitoj 5 mijë lekë në natë(Gazeta shqiptare, 6 janar 2014)

Marrëdhënie: Përse gratë janë më tekanjoze në dashuri( Gazeta Shqip,18 shkurt 2014)

Duhet shtuar, gjithashtu, se përveç artikullit të gruas muslimane për mënyrën se si ajo jetonte me një mbulesë i cili zë një hapësirë të konsiderueshme në faqen e parë, artikujt e tjerë kanë përherë një hapësirë tejet të vogël.

Po të bëhej një krahasim i shpejtë i artikujve apo dhe fjalive që u vihen në gojë të dyja gjinive shihet se ato të burrave kanë të bëjnë përherë me aktualitetin dhe shumë rrallë me argumente jashtë tij, ndërsa ato të grave, siç e thashë dhe më lartë tregojnë një histori ndryshe ose përdoren si një lexim shlodhës.

Pasqyrimi i gruas në faqet e brendshme të shtypit shqiptar

Njësoj si në titujt kryesor në faqet e para të gazetave edhe në faqet e brendshme të tyre vihet re e njëjta dukuri si më lartë. Së pari shkrimet që flasin për gratë janë të pakta , së dyti ato janë si dhe më lart shkrime që tregojnë një jetë të veçantë të një gruaje ose përdoren si shkrime argëtuesë. Këtu duhen shtuar rastet kur gratë futen në kronika të ndryshme si vrasje, rrahje prej bashkëshortit, kronika të zeza, etj dhe rastet kur një grua me një pozicion të caktuar në politikë kryhen një deklaratë për shtypin. Këto deklarata të tyre janë përherë në faqet e brendshme të gazetave. Gjithsej në 16 numrat e analizuara të gazetave u numëruan vetëm 22 lajme që kishin të bënin me gruan, kjo si në faqe të parë dhe në brendësi të tyre.

Artikuj të deklaratave për shtyp të grave me një pozicion në politikë

Bregu: Draft i Nëpunësit, kërcënim real për punonjësit(Gazeta Shqip, 18 shkurt, faqja 6)

Spiropali: Në dhjetor u arkëtuan 40 mln Usd më shumë se një vit më parë(Gazeta Shqiptare,7 janar 2014,f­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­aqja 6)

Artikuj të përfshirjes së grave në kronika të ndryshme

30 vjeçarja me kancer, nëna: Ndihmë ta operojmë(Gazeta Shqiptarja.com,30 dhjetor 2013, faqja 18)

Burri dhe djali damkosin 39 vjeçaren:U kthye me vonesë nga puna, e rrahën barbarisht dhe i prenë flokët(Gazeta Shqiptare, 7 janar 2014, faqja 11)

Artikuj të shkruar prej grave dhe analizat e tyre në shtypin e shkruar

Në gazetat e analizuara u vërejt se edhe pse numri artikujve të shkruar prej burrave ishte më i madh në numër, shumë prej artikujve shkruheshin nga gra gazetare. Ndërsa për sa i përket analizave dhe opinoneve në shtypin e shkruar në botimet e studjuara u vu re një numër tejet i madh analistësh burra dhe vetëm 2 analiza/opinione të shkruajtura prej gjinisë femërore. Edhe në rastet kur këto analiza egzistonin ato ishin tejet të shkurtra në dallim me ato të burrave, duke krijuar kështu një hendek të madh mes dy gjinive.

Përgjatë studimit të 16 gazetave të marra prej disa ditëve të ndryshme përgjatë vitit 2013-2014 u vu re se në faqet e para të tyre ka një dominancë të figurës mashkullore kundrejt asaj femërore. Në përgjithësi faqet e para të gazetave përdorin si titullin kryesor të tyre një thënie të një personazhi të njohur mashkullor. Nga një vëzhgim tjetër vihet re se ndërsa temat dhe fjalitë për të cilat flasin burrat në shtypin e shkruar kanë lidhje pothuajse përherë me aktualitetin, artikujt të cilët flasin për gruan nuk kanë të bëjnë me aktualitetin, por tregojnë historinë e një gruaje të veçantë ose janë artikuj me qëllim shplodhës. Përveç kësaj këta artikuj zënë një hapësirë tejet të vogël në faqen e parë. E njëjta gjë si për faqet e para vihej re dhe për faqet e brendshme të gazetave. Ndërsa për sa i përket shkrimit të artikujve u vërejt një lloj barazie ndërmjet dy gjinive, kjo barazi zhdukej kur bëhej fjalë për shkrimin e analizave dhe opinoneve ku në 16 numra gazetash u gjendën vetëm 2 analiza/opinione të shkruajtura prej një gazetareje grua.

 

Neki Babamusta : Kosova e Pavarur, e vendosur në rrugën drejt integrimit europian

Kosova e Pavarur, e vendosur në rrugën drejt integrimit europian

Nga: Neki Babamusta

Kosova – Dardania e hershme, krenari historike kundër nënshtrimit

Paqja e Shën Stenfanit (1877), Kongresi i Berlinit (korrik 1878) dhe Konferenca e Ambasadorëve në Londër (korrik 1913) coptuan padrejtësisht kombin shqiptar, ndër më të vjetërit në Evropë dhe në botë.

Me datën 31.1.2013 në Kroaci (Dalmaci) zbulohet harta e fiseve ilire, 2200 para erës së re, harta më e vjetë në botë. Me 1.2.2013 për herë të parë TV Klan publikon hartën më të vjetër të Shqipërisë etnike. Trojet e Shqipërisë etnike përmblidhnin: Ilirinë, Epirin, Dalmacinë, Maqedoninë e sotme, Janina me gjirin e Nartën. Tokat e të parëve tanë figurojnë të dokumentuara në katër vilajete: Kosova, Shkodër, Manastir dhe Janina. Në këto vilajete përfshihen territore mbi 90,000 km katrore bazuar në hartën e publikuar këto ditët e fundit. Vetëm Vilajeti i Kosovës kishte 30,000 km katrore. Shqipëria sot ka sipërfaqje të përgjithshme 28,748 kilometra katrorë dhe Kosova ka 10.887 km katrorë.

Gjatë sundimit serb (shekulli 19-20) me forcë janë përzënë mbi 5 milion shqiptarë që jetojnë në Turqi, përveç qindra mijë të vrarë, të burgosur, etj. Dhjetëra dhe qindra mijë shqiptarë janë vrarë dhe në kohën e sundimit turk për pavarësi. Shqiptarëve padrejtësisht ju morën pronat, shtëpitë, ju mohua gjuha amtare. Politika e genocidit, ajo e Serbisë, edhe ajo Turke, nuk lejuan shqiptarët të mësonin gjuhën e bukur shqipe. Kur nuk mësohet gjuha e të parëve, një popull zhduket.

14 Gusht 1941: Karta e Atllantikut

Me 14 gusht 1941 në bordin e anijes “Princi i Uellsit” u bë marrëveshja midis F.D Rusveltit të ShBA-së dhe Uillson ÇURÇILLit të Britanisë, të cilës më vonë me 24 shtator 1941 iu bashkua edhe Stalini i ish Bashkimit Sovjetik. Në takimin historik të tre udhëheqëseve botëror u vendos: (1) të përkrahej në shkallë ndërkombëtare lufta kundër nazi-fashizmit. Kontribut në këtë luftë po jepte edhe populli shqiptar, si pjesë e kualicionit kundër Hitlerit dhe Musolinit. (2) Pas fitores kundër fashizmit, popujt të kishin të drejtë për vetëvendosje gjer në shkëputje.

Kryetari i Lidhjes së Partisë Komuniste të Jugosllavisë, Tito, nëpërmjet agjentëve të tij Çubrojlaviç, Miladin Popoviç, Mugoshës (këshilltar pranë partisë komuniste të Shqipërisë –PKSH), bënin politikë që Kosova të mbetej pjesë e pandarë e Serbisë.

Me 24 Janar 1946 Marrveshja në Bujan vendosi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Dinaku Tito nuhati etjen për pushtet të drejtuesve të PKSH-së dhe entuziasmohej kur dëgjonte se në Shqipëri hidheshin parrulla “Rroftë Tito!”.

Në këto situata të favorshme për Jugosllavinë Tito deklaroi me hipokrizi: “Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë është i pamundur, megjithëse unë dua, por na keqkuptojnë Republikat e tjera…!”

Genocidi ndaj shqiptarëve

Nëpërmjet kryekiminelëve të popullit shqiptar, që nga Rankoviçi, ish-ministër i brendshëm i Jugosllavisë, e deri tek Millosheviçi, “kasapi i Ballkanit” në Kosovë filluan përsëri ndjekjet, persekutimet, burgimet, vrasjet ndaj shqiptarëve në Kosovë dhe në dy anët e kufirit.

Masakra e Tivarit (23.3.1945) është një tragjedi e përmasave botërore ku shërbimi sekret jugosllav vrau në pabesi mbi 4,000 shqiptarë. Ndërsa në vitin 1947 u vranë edhe 13,000 shqiptarë të tjerë në Shqipëri dhe Kosovë, në bashkëveprim me sigurimin e shtetit shqiptar dhe Titos (Uran Butko, Masakra e Tivarit, 2012).

Krimineli Jankoviç i Jugosllavisë nga viti 1965-1980 shpërnguli me forcë mbi 500,000 shqiptarë, duke vrarë dhe masakruar mijëra prej tyre. Të njëjtën politikë famëkeqe ndoqi edhe Millosheviçi, veçanërisht në vitet 1998-1999, kur përdori politikën e spastrimit etnik ndaj shqiptarëve në Kosovë. Mbi 800,000 shqiptarë u përzunë nga trojet etnike në Kosovë, u dogjën fshatëra dhe qytete të tëra, u vranë gra, pleq dhe fëmijë, u pushkatuan njerëz të pafajshëm duke i futur në varre masive. Këto krime barbare si të Hitlerit ngjallën zemërimin e tërë popujve të botës. Mbi 14,000 viktima të pafajshme u vranë, mbi 2,000 u zhdukën ku edhe sot nuk i dihen varret. Kosova u përfjalk. Kjo e detyroi Presidentin Klinton dhe NATO-n që t’u thonë ndal masakrave fashiste në zemër të Evropës, në Kosovë.

Ushtria Çlirimtare e Kosovës u rradhit pranë ushtrisë së NATO-s për t’i dalë zot vendit të tij. Me 24.3.1912 ish-presidenti i Serbisë Tadic këto operacionet e NATO-s kundër Serbisë i quajti agression ndaj Serbisë.

Me 5 mars 1998, kriminelët serb kyen masakrën gjakatare ndaj fisit Jashari, në Prekaz. U vranë afro 50 pjesëtarë të familjes të familjes dhe të fisit Adem Jashari. Pushtuesit serb e harruan historinë se legjendari Adem Jashari simbolizonte unitetin kombëtar dhe dëshirën për të jetuar të lirë. Më 27 prill të vitit 1999 forcat militare e paramilitare serbe vrarë e masakruar 377meshkuj të 15 fshatra të rrethit të Gjakovës (Masakra e Mejës).

Popujt e Ballkanit duhet të bashkohen me gjuhën e dashurisë

Populli Anglez ka një thënie të urtë, “shtëpia ime është kështjella ime”. Shqiptarët në Kosovë luftuan për trojet e tyre etnike dhe shtëpitë e tyre.

Me 6 shkurt 1999 në Konferencën e Rambujes u miratua paketa Ahtisari, ku Kosova do të qeverisje në mbikqyrjen e OKB-së. Me të drejtë ish-presidenti Bush i Sh.B.A.-së, e miratoi plotësisht planin e Ahtisarit, si rruga e duhur për të ecur përpara. “Ky është edhe pozicioni i Sh.B.A.- së,” deklaroi Presidenti George Bush. Gjatë vizitës së tij në Shqipëri me 10 qershor 2007 Presidenti Bush u prit në mënyrë madhështore nga populli shqiptar, e cila ka hyrë si një ngjarje historike. I intervistuar përpara vizitës nga TV Vizion Presidenti Bush deklaroi, “do të shkoj me kënaqësi të madhe në Shqipëri me një bregdet të bukur, me histori interesante, me njerëz myslimanë që mund të jetojnë në paqe…Unë vij si dashamirës i lirive në një vend ku njerëzit i dijnë të mirat e lirisë… Më kanë bërë përshtypje udhëheqësit tuaj.”

Kosova me një popullsi të edukuar, punëtor dhe trima, dëshmoi përpara botës se ishte në gjendje të vetëqeverisej. Për këto arsye me 17 shkurt 2008 Kosova shpallet e pavarur.

Kosova sot është e forcuar ekonomikish, e konsiliduar si shtet, dhe është njohur deri më sot nga 105 shtete të botës. Me datën 2.2.2014 kreu i Europës Juglindore Xhonatan Mur (Drejtori për Europën Qëndrore dhe Juglindore në Departamentin e Shtetit) deklaroi, “Kosova duhet të jetë krenare për suksese që ka arritur”.

Për sukseset dhe arritjet e Kosovës meritë historike kanë ish-presidenti Rrugova, Arkitekti i Pavarësisë së Kosovës, dhe kryeministri Hashim Thaçi, Gjenerali shqiptar i maleve që bashkoi dhe ngriti në këmbë popullin e Kosovës, përkrah UÇK-së, kundër pushtuesve serb. Meritë historike për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës kanë në rradhë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ish presidentin Bush dhe Klinton, vendet anëtare të NATO-s si dhe populli vlla shqiptar që iu gjend në ditë më të vështira popullit vlla të Kosovës.

Me 19.4.2013 arrihet në Bruksel marrëveshja historike mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri Thaçi dhe Daçiç kishin drejtuese baroneshën Ashton. Me 21.4.2013 Parlamenti i Kosovës e miratoi marrëveshjen historike.

Shqiptarët në Kosovë shtrinë dorën e paqes me Serbinë, duke u dhënë pakicave serbe në Kosovë dhe Mitrovicë shumë të drejta, bazuar në kushtetutën e Kosovës. Por këto veprime miqësore nuk u reflektuan nga Serbia për shqiptarët në luginën e Preshevës.

Tingëllojnë absurde dhe pavlerë deklaratat e disa udhëheqësve të Serbisë për mosnjohjen e Kosovës, gjë që nuk i shërben paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Me 17.5.2012 Boris Tadic deklaroi nëse fiton si President do e fus Serbinë në Evropë, por do e mbaj edhe Kosovën si pjesë të Serbisë. Me 31.5.2012 Presidenti Nikoliç deklaroi se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe të Metohisë. Me 1.6.2012 Presidenti Nikoliç deklaroi se “mes të Kosovës dhe BE-së do zgjidhnim këtë të fundit…kemi aleatën tonë Rusinë.”

Me 27.7.2012 kur Ivica Daçiç bëri betimin si kryeministër i Serbisë deklaroi se Kosova dhe Metohija do të jenë pjesë e pandarë e Serbisë. Me 27.7.2012 ish ministri i Jashtëm i Serbisë Jeremiç, sot në OKB, deklaroi “sa të jem në postin e lartë në OKB, do të luftoj për mosnjohjen e Kosovës në botë.” Zëvënëndës kryeministri i Kosovës Behgjet Pacolli e quajti këtë deklaratë të Jeremiç, deklaratë naziste. Ndërsa kryeministri Thaçi iu përgjigj, “nuk do të kthehet ora e historisë mbrapsh.”

Me 31.10.2012 Sekretarja Amerkane e Shtetit Hillari Klinton deklaroi, “çështja e pavarësisë së Kosovës është problem i mbyllur, po ashtu edhe tërësia tokësore.”

Në takimin që pati Presidenti i Shqipërisë z. Bujar Nishani me zv. Sekretarin e Shtetit të Sh.B.A.-së Nikolla Burns, dhe sekretarin e shtetit për punë të jashtme, z. Xhon Kerry, me datat 6-7 shkurt, 2014 ata vlerësuan punën e presidentit Nishani si garant i kombit: për forcimin e sistemit ligjor dhe ruajtjen e dialogut politik, për reforma në drejtësi, Kosova u vlerësua si faktor paqeje dhe stabiliteti në Ballkan dhe rajaon.

Të huajt që kanë vizituar Mitrovicën nga komuniteti ndërkombëtar me 15.4.2012 kanë vërtetuar se në Veriun e Mitrovicës përtej lumit Dibër nga 13,000 shqiptarë kanë mbetur vetëm 4,000, si rezultat i spastrimit etnik nga struktura paralele kriminale serbe.

Lugina e Preshevës vazhdon të trajtohet nga Beogradi si koloni. Ministrja e Integrimit znj. Mimoza Çitaku deklaroi se, “lugina e Preshevës është ndër më të diskriminuarat në Evropë.” Me 8.1.2013 policia serbe shkatërroi në Preshevë Monumentin e Dëshmorëve në qendër të qytetit. Me 20 mars 2013, sërish policia serbe pa shkak rrahu shqiptarin nga Bujanoci sepse nuk kishte marrë leje për të kullotur bagëtinë në tokën e tij. Kjo është çmenduri e shekullit!

Edhe në Mal të Zi, përdoret po e njëjta politike diskriminuese ndaj shqiptarëve, duke i trajtuar si qytetarë të dorës së dytë. Nga 100,000 shqiptarë që banonin në trojet e veta në Mal të Zi, sot kanë mbetuar vetëm 40,000. Reprezaljet dhe vrasjet malazeze i kanë detyruar shqiptarët në Mal të Zi të marrin rrugën e kurbetit.

Sipas dëshmisë të RTV21 Kosovë është deklaruar se sundimatarët e Beograditn e kthyen Kosovën në tokë të djegur, duke i shkaktuar edhe një dëm kolosal prej 15 miljard euro. E megjithatë shqiptarët në Kosovë, pa harruar të kaluarën janë si gjithmonë për fqinjësi të mirë, për stabilitet në Ballkan sepse kjo është në interes të dy popujve shiqptar dhe serb, të cilët duan të aderojnë në Bashkimin Evropian. Inkuadrimi në BE arrihet kur mes klasave politike ka mirëkuptim, bashkëpunim me interes reciprok, sepse kjo i shërben mirëqenies së dy vendeve dhe paqes mes popujve.

 

Murat Gecaj: VOGËLUSHI EDRI ZAVALANI E NDERON SHQIPËRINË, NË NJË KONKURS BOTËROR

VOGËLUSHI ENDRI ZAVALANI E NDERON SHQIPËRINË, NË NJË KONKURS BOTËROR

(Ndërmjet pjesëmarrësve nga 54 shtete, me punimin e paraqitur zuri vendin e dytë)

Nga: Prof. Murat Gecaj

publicist e studiues-Tiranë


Endri, me punimin e tij, i gëzohet çmimit të fituar…

Siç është e njohur nga të gjithë, veçanërisht gjyshërit janë mjaft të ndjeshëm ndaj nipave e mbesave të tyre. Kjo gjë e gjen shprehjen e vet jo vetëm me dashurinë e pakufishme, por dhe me përkujdesjen e veçantë ndaj tyre, që ata të rriten sa më të shëndetshëm e të bukur, të ditur e të edukuar etj. Dëshmi për këtë gjë jam edhe unë, shkruesi i këtyre radhëve. Para afër 2 vjetëve, kur mbesa ime, nga vajza, mbushi 9-vjet, i bëra asaj një dhuratë të veçantë. Pra, shkrova e publikova librin publicistik-letrar, me emrin e saj, “Dorela” (Tiranë, 2012). Megjithëse nuk është aq modeste ta them, me sa di unë, u bëra kështu gjyshi i parë në literaturën shqipe, që boton libër të posaçëm, për mbesën ose nipin e vet.

Kësaj ndjesie njerëzore i është bashkuar tani edhe kolegia e mikja ime e viteve universitare dhe e jetës, arsimtarja veterane Violeta Kadzadej (Librazhdi), me banim në kryeqytetin Tiranë. Pa e zgjatur, ju tregoj se këto ditë, kur po flisnim bashkë në telefon, ajo më tregoi me gëzim për një arritje shumë të bukur të nipit të saj, vogëlushit 3-vjeçar, Endri Zavalani.

Për ta bërë sa më konkrete këtë gjë, u lidha me prindërit e Endrit, Orion e Brikena Zavalani. Sipas kërkesës, shkurtimisht, ata u përgjigjën në pyetjet e bëra, të cilat po i botojmë më poshtë.

-Dëshirojmë të dimë, konkretisht, se si u njohët me një konkurs të tillë botëror, kushtuar fluturimeve kozmike?

-Nëpërmjet Internetit… Ne dëshironim t’i publikonim disa nga punimet e fëmijeve tanë aty, pasi mendonim që, në këtë mënyrë, do t’i nxisnim ata më tepër në punën e tyre krijuese. Për këtë arsye, kërkuam për ndonje website, në Internet, i cili e ofronte këtë mundësi. Dhe gjetem një website mjaft interesant dhe të kushtuar për punimet artistike të fëmijeve: www.artsonia.com - muzeu më i madh virtual në botë, për punimet artistike të fëmijëve. Në këtë website mësuam se Fondacioni Ndërkombëtar për Hapësiren Kozmike (“Space Foundation International”), me qendwr nw Colorado Springs-USA, organizote një konkurs të veçantë, me vepra arti të fëmijeve nga e gjithë bota, me temë : “Anija ime hapesinore, duket si … - My Spaceship Looks Like...”..

-Pasi fëmijët tuaj, Endri e Nersa iu përkushtuan punës për të përgatitur punimet e tyre, sigurisht nën mbikqyrjen e ju prindërve, kur i derguat ato për t’i parë juria përkatëse?

-Punimet ne i nisëm, gjithashtu, përmes Internetit, në muajin nëntor 2013. Për kërshërinë e lexuesve, po i bashkëngjesim, si punimin e përgatitur nga Endri, por dhe nga e motra, pak më e madhe se ai, Nersa 5-vjecare.

Përpara realizimit të këtyre punimeve, fëmijet u njohën më nga afër me hapësiren kozmike, planetet dhe anijet kozmike, nepermjet materialeve të shumta viztimore dhe filmave vizatimorë për fëmijë, që qarkullojnë në Internet.

Siç kuptohet lehtë, ky konkurs ishte një sfidë për të gjithë fëmijët pjesëmarrës, nga mbarë bota. Sepse ata do të projektonin ose vizatonin, në mënyrë origjinale dhe artistike, anijen hapësinore, sipas ëndrrave të tyre.

Endri dhe motra e tij, Nersa, pasi i përgatitën me shumë kujdes, i futën punimet e tyre në ëebsitin ëëë.artsonia.com, në muajin nëntor 2013, pra brenda afatit, që ishte përcaktuar nga organizatorët. Siç shihet edhe në fotot e botuara këtu, punimi i Endrit ishte fare i thjeshtë, modeluar me boça pishe e gjethe. Ndërsa në punimin e saj, Nersa përdori kërpudha, geshtenja të egra dhe fruta të tjera të pyllit, për t’i modeluar planetet, trupat qiellorë dhe hapësirën. Këta element, fëmijët i mblodhen

me kujdes, në Parkun e Madh të Tiranës se bashku me ne, prinderit e tyre.

-Kur dhe ku u organizua një konkurs i tillë për fëmijët e botës?

-Çdo vit, që nga 2011-ta, Fondacioni Ndërkombëtar për Hapësiren Kozmike ne USA, organizon një konkurs të veçantë, me vepra arti të fëmijeve nga e gjithë bota. Këta janë të moshave nga 3 e deri në 18 vjeç. Konkursi emërtohet: “Space Foundation International Student Art Contest”. Konkursi në fjalë, ishte i hapur prej 23 gushtit dhe deri më 15 nëntor 2013.

-Po më tej, si u veprua?

-Në konkurs, siç jemi të informuar, moren pjese mbi 7.100 fëmijë me punime te ndryshme, nga 54 shtete.

Dhe ja, erdhi dita e shumëpritur, pra ajo e vlerësimit të atyre punimeve, gjë që ishte mjaft emocionuese, si për vetë fëmijët pjesëmarrës, por dhe për prindërit e gjyshërit e tyre. Kështu, në muajin janar 2014, një panel i përbërë nga gjyqtarë ndërkombetarë, i vleresoi të gjitha punimet e paraqitura.

Juria dha nga tre çmime, për çdo grup-moshë: 3-4 vjeç, 5-6 vjeç, 7-8 vjeç, 9-10 vjeç, 11-12 vjeç, 13-14 vjeç, 15-16 vjeç e 17-18 vjeç. Gjithësej, u dhanë 24 çmime. Endri Zavalani u vlerësua për punimin e paraqitur, me çmimin e dytë, në grup-moshën e tij (3-4 vjeç). Sigurisht, megjithëse ende është i vogël, ai u gëzua shumë, për këtë vlerësim të merituar. Vendin e parë, në atë grup-moshë, e zuri Armeen Jafry (Bangladesh) dhe vendin e tretë, C.Aisvarya (Indi).

Për punimin e Endrit është folur edhe në një koment shtypi ne ëëë.neës.tes.co.uk. Në një shkrim, nga Sarah Cunnan, thuhet se midis fituesve ishte edhe Endri Zavalani, nga Shqipëria, i cili e ka realizuar anijën e tij kozmike vetëm me anën e boçave të pishës dhe gjetheve. (Teksti anglisht: … Endri Zavalani, a homeschooled child from Albania, … won second prize in the ages 3-4 category for the picture of a spaceship he created entirely from pinecones and other foliage).

-Si dhe kur u njohët me vendimin e jurisë? Me sa dimë, keni edhe një ftesë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së dëshmive përkatëse, për fëmijët fitues…

-Ne e morëm njoftimin, për vlerësimin e punimit të Endrit, më 15 janar 2014. Ai na erdhi nëpërmjet një e-mail-i zyrtar, dërguar nga “Space Foundation International”.

Sipas rregullit të konkursit, na u konfirmua se Endrit, fitues i vendit të dytë në grup-moshën e tij, do t’i jepet: një çertifikatë, një medalje, një çmim dhe një autograph i personalizuar, lëshuar nga një austronaut.


Por edhe punimi i Nersës, motrës së Endrit, ishte mjaft i bukur…

Punimet fituese publikohen, on line, në Galerinë e Fondacionit Ndërkombëtar për Hapësirën Kozmike, në mënyrë të vijueshme (ato do të arkivohen), si dhe në ëebsitin e Astorias (ëëë.artsonia.com), qe siç e thamë edhe më lart, është muzeu më i madh virtual i punimeve artistike të fëmijëve në botë.

Gjithashtu, në kuadrin e Simpoziumit të 30-të të Hapësirës Kozmike - 30th Space Symposium, që sivjet do të mbahet nga 19-22 maj 2014, në “The Broadmoor Hotel”, në Colorado Springs- USA, punimet e fëmijëve fitues do të ekspozohen në mjediset e asaj conference. Ato do të shihen nga të pranishmit, që parashikohet të jenë mbi 9.000 vete, nga e gjithë bota (studiues të hapësirës, austronautë, pilotë, ushtarakë, shtetarë, prodhues, etj.). Fëmijët e punimeve fituese janë ftuar që të marrin pjesë në një tur, në sallën e ekspozitave të Simpoziumit, në Boeing Exhibit Center”. Aty, pritet të takohen me ish-austronautin e NASA-s, Dr. Leroy Chiao, i cili është edhe këshilltari special i Fondacionit Ndërkombëtar për Hapësirën Kozmike, për çështjet e fluturimeve njerëzore në hapësirë.

-Mendojmë se është me interes për lexuesit, që të dinë diçka më shumë për këtë Fondacion…

-Ai u themelua në vitin 1983 dhe është një organizatë jofitimprurëse, lider botëror në organizimin e veprimtarive njohëse për hapësiren kozmike dhe të programeve të edukimit shkollor, të cilat e afrojne kozmosin tek nxënësit e studentët, në mbarë botën. Fondacioni është, gjithashtu, edhe një nga organizatorët e veprimtarive më të mëdha të industrisë së aviacionit dhe hapësirës kozmike, ku përfshihet edhe simpozumi vjetor për hapësirën kozmike (“Space Symposium”) që sivjet ka edicionin e 30-të.

Fondacioni në fjalë publikon çdo vit një guide, që është me rëndësi për të kuptuar zhvillimin e veprimtarive për hapësirën kozmike në shkallë botërore. Nëpërmjet dy programeve të tij,  “Certifikimi i hapësirës - Space Certification” dhe “Holli i famës për teknologjitë - Technology Hall of Fame”, Fondacioni, përuron në vijueshmëri, ato teknologji dhe inovacione kushtuar hapësirës kozmike, por që janë përshtatur edhe për ta përmirësuar jetën e njerezve në tokë.

Ky Fondacion publikon edhe gazeten “Space ëatch”(“Vezhgim mbi hapësirën”).

Kush dëshiron, mund të informohet më hollësisht në Internet, te:  http://www.spacefoundation.org ose ne Facebook, Linkedin,Pinterest dhe Twitter.

Punimet e konkursit janë të arkivuara tek website-i: www.artsonia.com, ndërsa emrat e fituesve janë publikuar në: http://www.spacefoundation.org/media/press-releases/space-foundation-announces-2014-international-student-art-contest-winners.

-Ju falënderojmë për këto informacione kaq interesante dhe ju urojmë nga zemra e shprehim kënaqësinë tonë për çmimin ndërkombëtar, që ka fituar me punimin e tij të bukur, vogëlushi juaj 4-vjeçar, Endri Orion Zavalani! Me talentin e tij të rrallë, ai bëri që kështu. Megjithëse në një mosha kaq të vogël, me talentin e tij, ai bëri që kështu ta lartësojë, sadopak, emrin e Atdheut tonë në botë.

Tiranë, 8 shkurt 2014

 

Abdurahim Ashiku: Në 9 vjetorin e Shkollës Shqiptare të Athinës...

O KU JE TI, O SHQIPËRIA IME ?

Në 9 vjetorin e Shkollës Shqiptare të Athinës...

Meditime

Nga Abdurahim Ashiku

Zëri erdhi nga skena. Unë i gjendur me shpinë pas, bëra një kthim rrëmbyes. Një oh e zgjatur më doli nga shpirti...
Atë ditë, në atë orë mbrëmjeje, përshkonte diametrin më të madh shtetror shqiptar të të gjitha kohërave, si në legjendat e moçme shqiptare, si Doruntina maj kalit këthyer nga Besa Shqiptare, e madhja, e paarritshmja VAÇE ZELA...
Njerëzit luajtën vendit. U ngritën në këmbë të befasuar, të malluar. E si mos luajsh vendit, mos ngrihesh në këmbë kur dëgjon vargun e magjishëm, zërin që të ngre peshë, të merr në krahë fluturimthi
“O KUKA SI TI, O SHQIPËRIA IME...!”
Zëri zbriti nga skena. E morën dhjetra zëra fëmijësh, për tua përcjellë e për ta bashkuar me zërat e qindra burrave e grave, baballarëve e nënave, gjysheve e gjyshëve të tyre që një festë, tash e përvitshme, festa e 3 shkurtit 2005 e Shkollës Shqiptare të Athinës, i mblidhëte në cicërimën e fëmijëve në këngën e tyre shqip...


Sipër, në skenën e ngushtë të lokalit në sheshin Karaiskaqi, ishin vendosur instrumentët nga buroi kënga madhështore e nga do të buronin këngë e melodi të vendit tim.
Poshtë, një numër i madh fëmijësh në katër radhë.Veshur me rroba të bukura, rroba kombëtare, veshje të roleve që do të luanin në hapësirën pararendëse të asaj mbrëmje të mrekullueshme.
E fiksova vështrimin radhazi, tek vajzat dhe djemtë. Nxorra nga “shtylla kurrizore” aparatin e vogël fotografik që dikush tha se atje është jeta e mërgimtarëve, jeta e fëmijëve tek mësojnë të shkruajnë e lexojnë gjuhën e nënës. Mbase e smadhoi. Mbase ka të drejtë. Fiksova shumë fotografi. Disa po i përcjell. Të tjerat i vura në gjumë në zarfin kompjuterik “Shkolla Shqiptare e Athinës-9 vjet”, bri zarfeve të shumtë të së njejtës ngjyrë.
Vrgut “O ku ka si ti, o Shqipëria ime” i hoqa dhe i vuri disa germa të shqipes së bukur...
Më doli...”Ja ku je ti, o Shqipëria ime!”...
Po, po. Këtu është Shqipëria ime. Në këtë sallë me fëmijë që këndojnë, recitojnë, luajnë në instrumente muzikorë, qeshin e gëzojnë. Tek këta fëmijë që mësojnë të shkruajnë e lexojnë gjuhën e nënës, tek këta që edhe larg atdheut”nëntë male kapëtuar” nuk e harrojnë Shqipërinë...
Dhe...jashtë kësaj salle, kudo, në mbarë kontinentin, në mbarë kontinenetet më vjen e më ndalet në shpirt pyetja “O ku je ti, o Shqipëria ime?” dhe përgjigja “Ja ku je ti, o Shqipëria ime!”.
Shqipëria ime...mbush me këngë e ligjërime...
Jam i detyruar të meditoj, për kronikë ngjarjeje, praninë dhe fjalët e përveçme...
Nga përtej oqeanit Atlantik, nga Toronto e Kanadasë “erdhi” Lorenci me Orjetën, babai dhe nëna e Shkollës Shqiptare të Athinës, dy njerëz që ngjizën në “mitrën e shqipes në mërgim” një vezë të mësimit plotësues të gjuhës shqipe që shpejt u rrit, u maturua, u shndërrua në SHKOLLË, në një institucion me germa kapitale. Unë e kam jetuar orën e parë të mësimit të Shkollës Shqiptare -Lorenc e Orjeta Koka-. I kam fotografuar nxënësit dhe mësuesen në orën e parë të mësimit, në hapësirën e një zyre, përballë një tavoline të rrumbullaktë. I kam fiksuar nxënësit më tej në klasa të gjera, plotë dritë, klasa që do ti kishin zili mësuesit e shkollave në Shqipëri. I kam fiksuar edhe në librin “Shkolla Shqiptare e Athinës”, libër i cili me vërshimet e mëtejshme të fëmijëve në shkollë më ka mbetur si burim pa degët e mëdha që u bashkuan duke formuar rrjedhën e sotme të tridhjetfishuar...
Tetë vjet nuk praj së shkruajturi për Shkollën Shqiptare të Athinës...
Dhe do të shkruaj në çdo përvjetor, në çdo rast...
Festën e hapi drejtoresha e shkollës Ermira Morina. Një historik i shkurtër. me një zë kumbues plot respekt e dashuri, u dëgjua me dëshirë.
Pas saj foli ambasadori i Republikës së Shqipërisë Dashnor Dervishi. Urimi i dilte nga shpirti.
E kam dëgjuar ambasadorin të flasë në shumë tubime të Shkollës së Athinës. E ka nderuar dhe janë nderuar nga prania e tij. Një herë, pas fjalës së tij në një nga tubimet shkollore, tek largohej, më tha i vrarë “Nuk dija ç’të thosha më shumë”. Këtë, nën zë, do ta thoshin edhe kolegët e tij paraardhës në detyrën e përfaqësuesit të shtetit shqiptar. Me gjithë dëshirën, me gjithë përkushtimin, nuk mund të thoshin veçse fjalë me rrjedhë urimesh. Shteti shqiptar, përpos mburrjes groteske, “Ju sjellim Abetare!” (Edhe ato këtë vit kanë munguar) nuk ka bërë asgjë. E përballë “asgjësë” nuk gjen fjalë të flasësh...
Jam skeptik për mbështetjen e shkollës shqipe në mërgimin grek nga shteti shqiptar. Jam skeptik për mbështetjen e shkollës shqipe në mbarë Evropën, Botën. E kam parë këtë në sytë e mbyllur të shtetit tim. E kam parë në shprehjet...bezdisëse, në deklaratat... e përgjithshme, në seminaret ...e mërzitëshëm...
Më ftuan të flas edhe unë. E kam më lehtë të shkruaj se sa të flas. Zgjodha një rrugë që degëzon në mijëjra e dhjetramijëra, në zemrën dhe shpirtin e shqiptarëve. Iu drejtova prindërve, gjyshërve. U thashë tu flasin fëmijëve në shtëpi, në rrugë, kudo SHQIP. I pyeta: Keni parë ndonjë rus, ukrahinas, arab, avgan, bangladeshas, filipinez.. tu flasin fëmijëve të tyre në rrugë greqisht? Vetëm shqiptarët u flasin fëmijëve të tyre në rrugë greqisht...
Foli edhe kryetari i Shoqatës Korça, Festim Zaçe...
Më pas e mori fjalën gëzimi dhe hareja...
Unë nuk ndejta deri në fund...
Ika duke marrë me vete nektarin, mjaltin e fëmijëve të Shkollës së Parë Shqipe në Athinë tek këndojnë e recitojnë shqip.
Nuk e di nëse morët ndonjë pikë nga mjalti dhe nektari që mora unë...
Tash e kam mendjen tek shkolla e parë shqipe në Greqi, Shkolla Shqiptare e Selanikut, libër i veçantë për të në proces botimi...

Athinë, 7 shkurt 2014

 


Faqe 45 nga 116

Newsflash

POEZIA KA LEXUESIT E VET

Në kuadër tër kremtimit të Ditës së flamurit dhe 97 vjetorit të Shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në qytetin Borås të Suedisë në organizimin e Qendres Kulturore Shqiptare Migjeni dhe organeve të saj revistës mujore shqipe ”Dituria” dhe radios lokale në shqip Radio Dituria e në bashkëpunim me Këshillin komunal të Kulturës dhe Bibliotekën e qytetit në Borås u mbajt orë e madhe letrare në ”Javën e Bibliotekës Nordike”.Këtë orë të madhe letrare në bibliotekëne qytetitit Borås e hapi sekretarja e Qednres Kulturore Shqiptare ”Migjeni” zonja Gjyljeta Andersson, e cila në mes tjerash foli rreth rendësisë që ka 28 Nëntori për ne shqiptarët në diasporë dhe pasardhësit tanë këtu.Manifestimin e hapën nxënësit e shkollave fillore me mësim në shqip këtu në Borås me recitimet e tyre kushutar flamurit, atdheut, kombit, shkollës. Ishte mahnitëse voglushja Arbëresah Jashari nxënëse e klasës së tretë me recitimin e saj të vjershës ”Flamuri”, pastaj Andi Baruti me poezinë e Naim Frashërit ”Mëmëdheu”.Në këtë orë të madhe letrare merrnin pjesë poet shqiptar dhe suedez. Ne mesin e tyre Ibrahim Abedini, Hamit Gurguri dhe poetet suedez Lars Gastin, Anna Lisa Ekelund dhe Inger Dahlgren.Poeti Ibrahim Aberdini beri promovimin e librit të tij më të ri ”Harro se ç`kemi biseduar”.

Lexo ma...