Për ne

Historiku i qendrës kulturore shqiptare "Migjeni" Borås
Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni
Numri organizativ: 8024361639
Selia: Borås-Suedi
Kontakt: dituria@live.se

Qendra kulturore shqiptare ”Migjeni” në Borås, u themelua më 10 mars 2007, me inisiativë dhe kërkesë të vetë bashkatdhetarëve. Qëllim primar ishte ruajtja e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar të bashkatdhetarëve tanë me banim në Borås me rethinë. Që nga fillimi i punës, Qendra kulturore shqiptare ”Migjeni” kishte vep­rimtari kulturore, informative, sportive dhe humanitare. Nga themelimi e deri më sot në organizim të QKSh ”Migjeni” u bë shënimi dhe manifestimi i të gjitha datave historike, u organizuan mbrëmje sho­qërore.

Duhet theksuar se në tërë këtë veprimtari rol të veçantë pati grupi themelues i cili ishte edhe bartës krye­sor i jetës kulturore. Këtu duhet theksuar edhe aktivitetin dhe kontributin e madh të nxënësve shqiptarë.

Detyrë primare për fillim, Shoqata kishte tubimin e bashkatdhetarëve, kontaktet me ta, shqyrtimin e mundësive për një organizim më të mirë, shtimin e bashkëpunimit me shoqatat tjera shqiptare si në Suedi, ashtu edhe jashtë saj. Por, mbi të gjitha, detyrë e të gjitha detyrave, para Shoqatës u shtrua çështja e ruajtjes se gjuhës, kulturës, traditëss dhe identitetit kombëtar te shqiptarët me banim në Borås, e sidomos kjo çështje madhore, kishte të bënte me gjeneratat e reja dhe fëmijët që kishin lindur në Suedi.

Për, këtë qëllim Qendra kulturore shqiptare ”Migjeni” prej themelimit e deri më sot ka organizuar takime të shumta kulturore, manifestime të ndryshme, në përkujtim të ngjarjeve më të rëndësishme të historisë sonë të begatshme si p.sh. për Ditën e flamurit, përkatësisht 28 Nëntorin (Ditën e pavarësisë së Shqipërisë), Shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe manifestime të tjera kultu­rore.

Fillimi ishte i vështirë, por me entuziazmin dhe angazhimin të pashoq të aktivistëve të QKSh u arrit një kontinuitet i jetës kulturore dhe shoqërore të shqiptarëve në Borås me rrethinë.

Aalbansk kulturcenter "Migjeni" Borås
Organisations numer: 8 024 361 639
Sättet: Borås-Sverige
Kontakt: dituria@live.se

Albansk Kulturcenter "Migjeni" i Borås grundades den 10 mars 2007 med initiativet och begäran av albanska landsmän. Syftet med detta var att bevara språket, kulturen och den nationella identiteten hos våra landsmän som bor i Borås med omnöjden. Sedan i början av arbetet, den Albanska Kulturcenter "Migjeni" hade att göra med kultur, information, sport och humanitär arbettet.

.